Atrás

Obligació legal

Que diu la legislació actual?

Article 35.5 del estatut dels treballadors.

A l’efecte del còmput d’hores extraordinàries, la jornada de cada treballador s’ha de registrar cada dia i s’ha de d’totalitzar en el periode fixat per a l’abonament de les retribucions, lliurant còpia del resum al treballador en el rebut corresponent.

Que ha dictaminat l’ Audiència Nacional?

L’Audiència Nacional, obliga les empreses a realitzar un registre diari de la jornada laboral, no només de les hores extraordinàries. En aquest sentit, es podrà controlar els excessos de jornada laboral. Si l’empresa es nega, els treballadors tenen una situació d’indefensió.

Si tens una inspecció, que et poden sol.licitar?

Els inspectors et poden sol·licitar en qualsevol moment el detall diari o informe d’assistència.

Ja tingui treballadors a jornada completa o especialment a temps parcial qualsevol empresa està obligada a tenir un sistema de control de presència.

Que és un sistema de control de presencia?

Els sistemes de control de presència són eines que ens permeten verificar que el treballador inicia, interromp o finalitza la jornada laboral. Perquè el registre de la informació sigui el més verídic possible es recorre a l’identificador dels treballadors mitjançant codis, targetes de proximitat, l’empremta dactilar i fins i tot la cara.

Amb aquesta base es poden comparar horaris teòrics amb les jornades reals, control de vacances i en alguns models fins i tot els temps per tasques o projectes i molt més.